Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door het Nederlands Debat Instituut Holding BV gevestigd te Hilversum verder te noemen “opdrachtnemer”, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via opdrachtnemer diensten of goederen afneemt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door:

  • Schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever,
  • Schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding, opdracht per e-mail, of afspraken met een vertegenwoordiger van het Nederlands Debat Instituut.
  • Mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van opdrachtnemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Annulering

3.1 De opdrachtgever voor een dienst heeft het recht deelname aan, het gebruik van of de opdracht voor een dienst te annuleren of te verplaatsen door middel van schriftelijk bericht.

3.2 Bij annulering of verplaatsing door opdrachtgever langer dan vier weken voor aanvang van een dienst is de opdrachtgever verplicht om de reeds gemaakte kosten voor voorbereiding plus administratiekosten te betalen.

3.3 Bij annulering of verplaatsing door opdrachtgever korter dan vier weken voor aanvang van een dienst is de opdrachtgever verplicht om zowel de kosten voor de voorbereiding als voor de uitvoer te vergoeden.

3.4 De opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen een dienst te annuleren of verplaatsen, of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.

4. Tarieven

4.1 Alle tarieven zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij anders vermeld.

4.2 Tarieven zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

5. Betaling

5.1 De opdrachtgever dient de verschuldigde hoofdsom te voldoen, uiterlijk 14 dagen na facturering op de door de opdrachtnemer aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2  De reis- en verblijfkosten, alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan diensten artikel 1, lid 1 sub1 en 2, zijn in de hoofdsom / cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

5.3. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief B.T.W., de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.

5.4  De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van de opdrachtnemer, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever ter zake.

5.5  Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het de opdrachtnemer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag.

6. Overmacht

6.1  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

6.2  Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van opdrachtnemer zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, stakingen en uitsluitingen, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie.

7. Auteursrecht

7.1  Het auteursrecht op de door de opdrachtnemer uitgegeven werken en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van de opdrachtnemer, berust bij de opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.

8. Aansprakelijkheid

8.1  De opdrachtnemer verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) uit te voeren.

8.2  De opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan het Nederlands Debat Instituut toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering over gaat.

8.3  Buiten de in lid 2. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,00.

9. Vertrouwelijkheid

9.1 Door opdrachtgevers verstrekte informatie wordt door de opdrachtnemer, diens personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Het Nederlands Debat Instituut conformeert zich aan de geldende privacyregeling.

10. Vragen en klachten

10.1 Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van diensten worden beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Berichten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per ommegaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, maar in elk geval binnen twee maanden, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. Dit is conform de klachtenprocedure van de opdrachtnemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn of haar rechten terzake verliest.

10.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling in artikel 11.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

11.2 Op een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Copyright

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie, opnamen of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nederlands Debat Instituut.

© 2022 Nederlands Debat Instituut, alle rechten voorbehouden.